Algemene voorwaarden

Artikel 1.

 

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk door ons per schrift bekrachtigd, worden alle verkopen, leveringen en prestaties beschouwd gesloten te zijn onder algemene voorwaarden hierna vermeld:

 

Artikel 2.

 

Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

 

Artikel 3.

 

Prijzen mondeling opgegeven, alsook in prijslijsten en catalogussen zijn zuiver informatief en verbinden ons niet. Prijzen, kortingen en/of algemene voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

 

Artikel 4a.

 

Al onze leveringen en herstellingen zijn betaalbaar contant in gereed geld zonder korting, voor het verlaten van onze werkplaats en magazijn.

 

Artikel 4b.

 

Indien om één of andere reden de betaling niet zou zijn gebeurd, dan blijft niettemin de dag van afgifte de vervaldag. Uiterlijk moet dan het verschuldigde bedrag onmiddellijk ttz. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur geregeld worden, door overschrijving op onze post- of bankrekening.

 

Artikel 5a.

 

Ingeval van niet betaling op de vermelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling een interest van 10 % aangerekend, vanaf gezegde vervaldag.

 

Artikel 5b.

 

Het bedrag van de factuur wordt bovendien vermeerderd met een forfaitair en onverminderbare schadevergoeding van 15 % met een minimum van € 50 euro, dit van rechtswege, indien de klant evenmin betaald heeft binnen de acht dagen na de datum van verzending van een aangetekende ingebrekestelling en zonder er binnen die termijn een aanvaardbare reden van verdediging is ingeroepen.

 

Artikel 6a.

 

De herstellingen van ongevallen, ongeacht de klant in fout of in zijn recht is, moeten voor het verlaten van onze werkplaatsen vereffend worden. De hersteller heeft inderdaad in geen enkel geval iets te maken me de regeling van ongevallen met de verzekerkeringsmaatschappijen die hierbij betrokken zijn.

 

Artikel 6b.

 

Voor klanten die een precies kostenbestek na ongeval laten opmaken behouden wij ons het recht voor een bedrag van €150 aan te rekenen indien zij ons de herstellingen niet toevertrouwen.

 

Artikel 7.

 

Gebeurlijke reizen van ons personeel met de wagen van de klant geschieden op risico van deze laatste.

 

Artikel 8.

 

De ongevallen van overmacht zoals bijvoorbeeld; staking, machinebreuk, weergesteldheid, vorst of ijzel, ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid aangaande de termijnen van uitvoering. Onze lokalen (berg-werkplaatsen) zijn tijdens de wintermaanden niet verwarmd. Het behoort de klant er voor te zorgen, dat zijn wagen voorzien is van de nodige antivriesproducten, Welkdanige vriesschade valt dienvolgens buiten onze verantwoordelijkheid.

 

Artikel 9.

 

Klachten worden niet meer aanvaard indien zij ons niet binnen de acht dagen na levering/prestatie ter kennis zijn gebracht.


Artikel 10.

 

Alle geschillen en betwistingen worden uitsluitend door de rechtbanken van Antwerpen beslecht.

 

Artikel 11.

 

Het garantieverlenend bedrijf neemt, voor het door haar herstelde gedeelte, de verleende garantie door de constructeur over met een minimum van 2 jaar, met uitzondering van de vervangen stukken voor dewelke de duur en de voorwaarden van de waarborg beperkt is tot deze gegeven door de desbetreffende fabrikant.